December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 59

道德经 Dao De Jing, Bab 59 治人事天 (ZHI REN SHI TIAN)MEMBINA UMAT MANUSIA SESUAI “HUKUM TIAN/HUKUM ALAM SEMESTA” Kalimat Asal :治人, 事天莫若啬。夫唯啬, 是以早服。早服谓 之重积德。重积德则无不克。无不克则莫知其 极。莫知其极,可以有国。有国之母, 可以长久。 […]
December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 58

道德经 Dao De Jing, Bab 58 祸福倚伏 (HUO FU YI FU) KESIALAN DAN KEBERUNTUNGAN SALING BERIKATAN Kalimat Asal :其政闷闷, 其民淳淳。其政察察, 其民缺缺。祸兮, 福之所倚, 福兮, 祸之所伏。孰知其极 ? 其无正。正 […]
December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 57

道德经 Dao De Jing, Bab 57 以正治国 (YI ZHENG ZHI GUO)MENGATUR NEGARA DENGAN KEJUJURAN DAN KETULUSAN Kalimat Asal :以正治国, 以奇用兵, 以无事取天下。吾何以知其然哉 ? 以此 : 天下多忌讳, 而民弥贫民多利器, […]
December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 56

道德经 Dao De Jing, Bab 56 知者不言 (ZHI ZHE BU YAN)ORANG YANG BIJAKSANA BIASANYA TIDAK BANYAK BICARA Kalimat Asal :知者不言, 言者不知。塞其兑, 闭其门, 挫其锐, 解其纷, 和其光, 同其尘, […]
December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 55

道德经 Dao De Jing, Bab 55 比于赤子 (BI YU CHI ZI)SEPERTI BAYI YANG BARU LAHIR Kalimat Asal :含德之厚, 比于赤子。毒蟲不螫, 猛兽不据, 攫鸟不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而全作, 精之至也。终日号而不嗄, 和之至也。知和日常, 知常曰明, 益生日祥, 心使气日强。物壮则 […]
December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 54

道德经 Dao De Jing, Bab 54 德之益处 (DE ZHI YI CHU)MANFAAT KEMULIAAN DE Kalimat Asal :善建者不拔, 善抱者不脱, 子孙以祭祀不辍。修 之于身, 其德乃真。修之于家, 其德乃余。修之于乡, 其德乃长。修之于邦, 其德乃丰。修之于 天下, 其德乃普。故以身观身, 以家观家, […]
December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 53

道德经 Dao De Jing, Bab 53 盗跨非道 (DAO KUA FEI DAO)PERILAKU RAMPOK BUKAN DAO Kalimat Asal :使我介然有知, 行于大道, 惟施是畏。大道甚夷, 而民好径。朝甚除, 田甚芜, 仓甚虚。服文彩, 带利 剑, 厌饮食, 财货有余, […]
December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 52

道德经 Dao De Jing, Bab 52 天下有始 (TIAN XIA YOU SHI)ALAM SEMESTA INI ADA PENCIPTANYA Kalimat Asal :天下有始, 以为天下母。既得其母, 以知其子 ; 既知其子, 复守其母, 没身不殆。塞其兑, 闭其 门, […]
December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 51

道德经 Dao De Jing, Bab 51 是谓玄德 (SHI WEI XUAN DE)MAKNA BUDI LUHUR YANG MAHAMULIA Kalimat Asal :道生之, 德畜之, 物形之, 势成之, 是以万物莫 不尊道而贵德。道之尊, 德之贵, 夫莫之命而常 自然。故道生之, […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 50

道德经 Dao De Jing, Bab 50 出生入死 (CHU SHENG RU SI)LAHIR DAN MENINGGAL Kalimat Asal :出生入死。生之徒, 十有三, 死之徒, 十有三, 人之 生, 动之死地亦十有三。夫何故 ? 以其生生之厚。(Chu Sheng Ru […]