Sembahyang & Sharing Bersama Cap Jie Gwee Ce It

Pilih Regional 

Upacara Bing An Yen dari Taoyu Taokwan Sinar Mulia Bandung
January 7, 2019
Ciangtao Umum Cap Jie Gwee Ce It, 06/01/2019
January 16, 2019

Sembahyang & Sharing Bersama Cap Jie Gwee Ce It

Sembahyang dan Sharing bersama Taoyu Pontianak di Taokwan Sinar Cerah ( Tian You Gong ) Pontianak,

Hari Minggu 6 Januari 2019 dengan Topik Qing Jing Wu Wei.

.

 

Please Share Us :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 5 =