Events for Monday, April 1, 2024

December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 51

道德经 Dao De Jing, Bab 51 是谓玄德 (SHI WEI XUAN DE)MAKNA BUDI LUHUR YANG MAHAMULIA Kalimat Asal :道生之, 德畜之, 物形之, 势成之, 是以万物莫 不尊道而贵德。道之尊, 德之贵, 夫莫之命而常 自然。故道生之, […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 50

道德经 Dao De Jing, Bab 50 出生入死 (CHU SHENG RU SI)LAHIR DAN MENINGGAL Kalimat Asal :出生入死。生之徒, 十有三, 死之徒, 十有三, 人之 生, 动之死地亦十有三。夫何故 ? 以其生生之厚。(Chu Sheng Ru […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 49

道德经 Dao De Jing, Bab 49 圣人之心 (SHENG REN ZHI XIN)HATI ORANG SUCI Kalimat Asal :圣人无常心, 以百姓心为心。善者吾善之, 不善 者吾亦善之, 德善。信者吾信之, 不信者吾亦信 之, 德信。圣人在天下, 歙歙焉, 为天下浑其心。 百姓皆注其耳目, […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 48

道德经 Dao De Jing, Bab 48 为道日损 (WEI DAO RI SUN)DEMI DAO MAKIN HARI MAKIN KEHILANGAN Kalimat Asal :为学日益。为道日损, 损之又损, 以至于无为, 无为而无不为。取天下常以无事, 及其有事, 不 足以取天下。(Wei Xue […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 47

道德经 Dao De Jing, Bab 47 不行而知 (BU XING ER ZHI)TANPA PERLU BERJALAN SUDAH BISA MENGETAHUI Kalimat Asal :不出户, 知天下。不窥牖, 见天道。其出弥远, 其知弥少。是以圣人, 不行而知, 不见而名, 不为而成。(Bu Chu […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 46

道德经 Dao De Jing, Bab 46 知足常足 (ZHI ZU CHANG ZU)TAHU DIRI MERASA CUKUP AKAN SELALU TERCUKUPI Kalimat Asal :天下有道, 却走马以粪。天下无道, 戎马生于郊。罪莫大于可欲。祸莫大于不知足。咎莫大于欲 得。故知足之足常足矣。(Tian Xia You Dao, […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 45

道德经 Dao De Jing, Bab 45 清静自然 (QING JING ZI RAN)HENING BENING ALAMIAH Kalimat Asal :大成若缺, 其用不弊。大盈若冲, 其用不穷。大 直若屈。大巧若拙, 大辩若讷。躁胜寒, 静胜热, 清静为天下正。(Da Cheng Ruo Que, Qi […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 44

道德经 Dao De Jing, Bab 44 知足不辱 (ZHI ZU BU RU)TAHU DIRI TIDAK AKAN TERHINA Kalimat Asal :名与身孰亲 ? 身与货孰多 ? 得与亡孰病 ? 是故甚 爱必大费, 多藏必厚亡。知足不辱, […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 43

道德经 Dao De Jing, Bab 43 不言之教 (BU YAN ZHI JIAO)PELAJARAN TANPA KATA-KATA Kalimat Asal :天下之至柔, 驰骋天下之至坚。无有入于无间。 吾是以知无为之有益。不言之教, 无为之益, 天 下希及之。(Tian Xia Zhi Zhi Rou, Chi […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 42

道德经 Dao De Jing, Bab 42 以为教父 (YI WEI JIAO FU)SEBAGAI AWAL AJARAN DAO Kalimat Asal :道生一, 一生二, 二生三, 三生万物。万物负阴而 抱阳, 冲气以为和。(Dao Sheng Yi, Yi Sheng […]