Events for Monday, April 1, 2024

December 12, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 71

道德经 Dao De Jing, Bab 71 知与不知 (ZHI YU BU ZHI)TAHU DAN TIDAK TAHU Kalimat Asal :知不知, 上 ; 不知知,病。夫惟病病, 是以不病。圣人不病, 以其病病, 是以不病。(Zhi Bu Zhi, Shang […]
December 12, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 70

道德经 Dao De Jing, Bab 70 被褐怀玉 (BEI HE HUAI YU)PENAMPILAN SEDERHANA NAMUN SANGAT MULIA Kalimat Asal :吾言甚易知, 甚易行, 天下莫能知, 莫能行。言有 宗。事有君。夫唯无知, 是以不我知。知我者希。 则我贵矣。是以圣人被褐怀玉。(Wu Yan Sh […]
December 12, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 69

道德经 Dao De Jing, Bab 69 哀者胜矣 (AI ZHE SHENG YI)YANG PENUH EMPATI DAN WELAS ASIH AKAN MENANG Kalimat Asal :用兵有言 : “吾不敢为主而为客, 不敢进寸而 退尺。”是谓行无行, 攘无臂, […]
December 12, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 68

道德经 Dao De Jing, Bab 68 最佳勇士 (ZUI JIA YONG SHI)KESATRIA YANG PALING PERKASA Kalimat Asal :善为士者不武。善战者不怒。善胜敌者不与。善 用人者为之下。是谓不争之德, 是谓用人之力, 是谓配天, 古之极。(Shan Wei Shi Zhe Bu Wu. […]
December 12, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 67

道德经 Dao De Jing, Bab 67 我有三宝 (WO YOU SAN BAO)SAYA PUNYA TIGA MUSTIKA Kalimat Asal :天下皆谓我道大, 似不肖, 夫惟大, 故以不肖。 若肖, 久矣其细也夫 !(Tian Xia Jie Wei […]
December 12, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 66

道德经 Dao De Jing, Bab 66 莫能与争 (MO NENG YU ZHENG)TIDAK ADA YANG BISA BEREBUT TEMPAT DENGANNYA Kalimat Asal :江海所以能为百谷王者, 以其善下之, 故能为百谷王。是以圣人欲上民必以言下之, 欲先民必以身后之。是以圣人处上, 而民不重, 处前而民不害。是以天下乐推而不厌。以其不争, 故天下莫能与之争。(Jiang […]
December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 65

道德经 Dao De Jing, Bab 65 善为道者 (SHAN WEI DAO ZHE)ORANG YANG AHLI MENGAMALKAN DAO Kalimat Asal :古之善为道者, 非以明民, 将以愚之。民之难治, 以其智多。故以智治国,国之贼 : 不以智治 国, 国之福。(Gu Zhi […]
December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 64

道德经 Dao De Jing, Bab 64 无为无败 (WU WEI WU BAI)TANPA PAMRIH TIDAK PERNAH KALAH Kalimat Asal :其安易持, 其末兆易谋, 其脆易泮, 其微易散。为 之于未有, 治之于未乱。合抱之木, 生于毫末, 九 层之台, […]
December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 63

道德经 Dao De Jing, Bab 63 能成其大 (NENG CHENG QI DA)BISA MENJADIKAN DIRINYA MULIA Kalimat Asal :为无为, 事无事, 味无味, 大小多少, 报怨以德。(Wei Wu Wei, Shi Wu Shi, […]
December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 62

道德经 Dao De Jing, Bab 62 万物之奥 (WAN WU ZHI AO)PENCIPTA SEGALA MAKHLUK Kalimat Asal :道者, 万物之奥, 善人之宝, 不善人之所保。美言可 以市尊, 美行可以加人, 人之不善, 何弃之有 ?(Dao Zhe, Wan […]