December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 6 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 6 : 太極天地始, 虛實變化中, 生息隨玄機, 四象化無窮 。Thai Ji Tian Di Shi, Xu Shi Bian Hua Zhong, Sheng Xi […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 5 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 5 : 聖賢重道德, 道德與道通, 陰陽本無極, 無極太極同 。Shen Xian Zhong Dao De, Dao De Yu Dao Tong, Yin Yang […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 4 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 4 : 人人都言道, 玄理蘊其中, 神聖原一體, 得道人敬崇 。Ren Ren Du Yan Dao, Xuan Li Yun Qi Zhong, Shen Sheng […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 3 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 3 : 道乃非常道, 尊即非常尊, 救人也救世, 萬道皆遵從 。Dao Nai Fei Chang Dao, Zun Ji Fei Chang Zun, Jiu Ren […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 2 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 2 : 先為盤古氏, 後為黃帝身, 再後為老子, 黃老道興隆 。Xian Wei Pan Gu Shi, Hou Wei Huang Di Shen, Zai Hou […]
December 12, 2022

太上老君真經, Thay Shang Lao Jun Zhen Jing – Kalimat 1 :

太上老君真經, Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 1 : 元始一天尊, 太上人尊稱, 幾度下凡間, 創設正道宗 。Yuan Shi Yi Tian Zun, Thai Shang Ren Zun Chen, Ji Du […]
December 12, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing 元始一天尊 , 太上人尊稱 , 幾度下凡間 , 創設正道宗 。 先為盤古氏 , 後為黃帝身 , 再後為老子 , 黃老道興隆 。 道乃非常道 , 尊即非常尊 […]
December 12, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing KITAB SUCI MAHADEWA THAI SHANG LAO JUN merupakan salah satu kitab suci AGAMA TAO yang sangat penting untuk dibaca […]
December 12, 2022

道德经 Dao De Jing, BAB 81

道德经 Dao De Jing, BAB 81 信言不美 (XIN YAN BU MEI)KATA-KATA YANG BISA DIPERCAYA BIASANYA TIDAK INDAH. Kalimat Asal :信言不美, 美言不信。善者不辩, 辩者不善。知者不 博, 博者不知。圣人不积, 既以为人己愈有, 既以与人 […]
December 12, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 80

道德经 Dao De Jing, Bab 80 小国寡民 (XIAO GUO GUA MIN)NEGARA KECIL DENGAN WARGA YANG SEDIKIT. Kalimat Asal :小国寡民, 使民有什伯之器而不用, 使民重死而不远徒。虽有舟舆, 无所乘之。虽有甲兵, 无 所陈之。使民复结绳而用之。甘其食, 美其服, 安其居, […]