December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 44

道德经 Dao De Jing, Bab 44 知足不辱 (ZHI ZU BU RU)TAHU DIRI TIDAK AKAN TERHINA Kalimat Asal :名与身孰亲 ? 身与货孰多 ? 得与亡孰病 ? 是故甚 爱必大费, 多藏必厚亡。知足不辱, […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 43

道德经 Dao De Jing, Bab 43 不言之教 (BU YAN ZHI JIAO)PELAJARAN TANPA KATA-KATA Kalimat Asal :天下之至柔, 驰骋天下之至坚。无有入于无间。 吾是以知无为之有益。不言之教, 无为之益, 天 下希及之。(Tian Xia Zhi Zhi Rou, Chi […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 42

道德经 Dao De Jing, Bab 42 以为教父 (YI WEI JIAO FU)SEBAGAI AWAL AJARAN DAO Kalimat Asal :道生一, 一生二, 二生三, 三生万物。万物负阴而 抱阳, 冲气以为和。(Dao Sheng Yi, Yi Sheng […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 41

道德经 Dao De Jing, Bab 41 道的尊贵(DAO DE ZUN GUI)KEMULIAAN DAO Kalimat Asal :上士闻道, 勤而行之。中士闻道, 若存若亡。下士 闻道, 大笑之, 不笑不足以为道。(Shang Shi Wen Dao, Qin Er Xing Zhi. […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 40

道德经 Dao De Jing, Bab 40 有生于无(YOU SHENG YU WU)ADA BERASAL DARI TIADA Kalimat Asal :反者道之动。弱者道之用。天下万物生于有, 有生于无。(Fan Zhe Dao Zhi Dong. Ruo Zhe Dao Zhi Yong. […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 39

道德经 Dao De Jing, Bab 39 道的根本(DAO DE GEN BEN)DAO SEBAGAI AKAR DARI SEMUANYA Kalimat Asal :昔之得一者 : 天得一以清, 地得一以宁, 神得 以灵, 谷得一以盈, 万物得一以生, 侯王得一以天下贞。(Xi Zhi […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 38

道德经 Dao De Jing, Bab 38 上德与无为(SHANG DE YU WU WEI)BERBUDI LUHUR DAN TANPA PAMRIH Kalimat Asal :上德不德, 是以有德。下德不失德, 是以无德。上 德无为而无以为, 下德为之而有以为。(Shang De Bu De, Shi […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 37

道德经 Dao De Jing, Bab 37 道无为而无不为。(DAO WU WEI ER WU BU WEI) DAO TIDAK BERBUAT TAPI SELALU BERBUAT Kalimat Asal :道常无为, 而无不为。侯王若能守, 万物将自化。 化而欲作, 吾将镇之以无名之樸。无名之樸, […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 36

道德经 Dao De Jing, Bab 36 物极必反 (WU JI BI FAN)TERLALU MAKSIMAL PASTI AKAN BERBALIK ARAH Kalimat Asal :将欲翕之, 必固张之。将欲弱之, 必固强之。将欲废之, 必固兴之。将欲夺之, 必固与之。是谓微明。柔弱胜刚强。鱼不可脱于渊, 国之利器不可以示人。(Jiang Yu Xi […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 35

道德经 Dao De Jing, Bab 35 道的玄妙 (DAO DE XUAN MIAO)KEUNIKAN DAO YANG SAKRAL Kalimat Asal :执大象, 天下往。往而不害, 安平太了与饵, 过 客止。道之出口, 淡乎其无味。视之不足见, 听之 不足闻, 用之不足既。(Zhi Da […]