December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 24 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 24 : 明道出迷津, 是是勿非非, 學道無歧路, 誠心是修為 。Ming Dao Chu Mi Jin, Shi Shi Wu Fei Fei, Xue Dao […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 23 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 23 : 少言名與利, 為道重有為, 離群多苦難, 生存反常理 。Shao Yan Ming Yu Li, Wei Dao Zhong You Wei, Li Qun […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 22 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 22 : 邪魔不侵正, 道高妖孽糜, 正道如大海, 萬派終來歸 。Xie Mo Bu Qin Zheng, Dao Gao Yao Nie Mi, Zheng Dao […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 21 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 21 : 道统实與虚, 聪颖睹若愚, 无上大法道, 正道藏天機 。Dao Tong Shi Yu Xu, Cong Ying Du Ruo Yu, Wu Shang […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 20 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 20 : 虚乃实若虚, 生活依常规, 虚虚幻实实, 无为无不为 。Xu Nai Shi Ruo Xu, Sheng Huo Yi Chang Gui, Xu Xu […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 19 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 19 : 修道先明道, 明道先明理, 明理道之始, 學道心不迷 。Xiu Dao Xian Ming Dao. Ming Dao Xian Ming Li , Ming […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 18 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 18 : 精神與物質, 雙雙皆并重, 悟己也悟人, 境界達高峰 。Jing Shen Yu Wu Zhi, Shuang Shuang Jie Bin Zhong, Wu Ji […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 17 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 17 : 修道重導引, 內動外動功, 靜坐生智慧, 強身元氣輪 。Xiu Dao Zhong Dao Yin, Nei Dong Wai Dong Gong, Jing Zuo […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 16 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 16 : 三十三天外, 輝煌兜率宮, 太上正神居, 顯法大神通 。San Shi San Tian Wai, Hui Huang Dou Shuai Gong, Thai Shang […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 15 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 15 : 糊塗懒思考, 如何得神寵, 神仙皆無上, 統歸太極門 。Hu Tu Lan Si Kao, Ru He De Shen Chong, Shen Xian […]