December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 4 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 4 : 人人都言道, 玄理蘊其中, 神聖原一體, 得道人敬崇 。Ren Ren Du Yan Dao, Xuan Li Yun Qi Zhong, Shen Sheng […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 3 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 3 : 道乃非常道, 尊即非常尊, 救人也救世, 萬道皆遵從 。Dao Nai Fei Chang Dao, Zun Ji Fei Chang Zun, Jiu Ren […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 2 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 2 : 先為盤古氏, 後為黃帝身, 再後為老子, 黃老道興隆 。Xian Wei Pan Gu Shi, Hou Wei Huang Di Shen, Zai Hou […]
December 12, 2022

太上老君真經, Thay Shang Lao Jun Zhen Jing – Kalimat 1 :

太上老君真經, Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 1 : 元始一天尊, 太上人尊稱, 幾度下凡間, 創設正道宗 。Yuan Shi Yi Tian Zun, Thai Shang Ren Zun Chen, Ji Du […]
December 12, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing 元始一天尊 , 太上人尊稱 , 幾度下凡間 , 創設正道宗 。 先為盤古氏 , 後為黃帝身 , 再後為老子 , 黃老道興隆 。 道乃非常道 , 尊即非常尊 […]
December 12, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing KITAB SUCI MAHADEWA THAI SHANG LAO JUN merupakan salah satu kitab suci AGAMA TAO yang sangat penting untuk dibaca […]
December 12, 2022

道德经 Dao De Jing, BAB 81

道德经 Dao De Jing, BAB 81 信言不美 (XIN YAN BU MEI)KATA-KATA YANG BISA DIPERCAYA BIASANYA TIDAK INDAH. Kalimat Asal :信言不美, 美言不信。善者不辩, 辩者不善。知者不 博, 博者不知。圣人不积, 既以为人己愈有, 既以与人 […]
December 12, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 80

道德经 Dao De Jing, Bab 80 小国寡民 (XIAO GUO GUA MIN)NEGARA KECIL DENGAN WARGA YANG SEDIKIT. Kalimat Asal :小国寡民, 使民有什伯之器而不用, 使民重死而不远徒。虽有舟舆, 无所乘之。虽有甲兵, 无 所陈之。使民复结绳而用之。甘其食, 美其服, 安其居, […]
December 12, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 79

道德经 Dao De Jing, Bab 79 天道无亲 (TIAN DAO WU QIN)DAO MAHAAGUNG DAN MAHAADIL Kalimat Asal :和大怨, 必有余怨, 安可以为善 ? 是以圣人执左 契而不责于人。有德司契, 无德司徹。天道无 亲, 常与善人。(He Da […]
December 12, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 78

道德经 Dao De Jing, Bab 78 柔之胜刚 (ROU ZHI SHENG GANG)LEMBUT BISA MENGALAHKAN KERAS Kalimat Asal :天下莫柔弱于水, 而攻坚强者莫之能胜, 其无 以易之。弱之胜强, 柔之胜刚, 天下莫不知, 莫能 行。是以圣人云 : “受国之垢, […]