December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 54 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 54 : 道須踏實地, 空虛會誤人, 玄理非難悟, 悟錯不虚心 。Dao Xu Ta Shi Di, Kong Xu Hui Wu Ren, Xuan Li […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 53 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 53 : 修道依常理, 萬事可稱心, 能知三生事, 改運也可行 。Xiu Dao Yi Chang Li, Wan Shi Ke Chen Xin, Neng Zhi […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 52 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 52 : 道德存心中, 神仙最歡迎, 人求福祿壽, 太上最有情 。Dao De Cun Xin Zhong, Shen Xian Zui Huan Ying, Ren Qiu […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 51 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 51 : 廟祝須明道, 不可亂哄人, 套用神仙名, 胡言是喪心 。Miao Zhu Xu Ming Dao, Bu Ke Luan Hong Ren, Tao Yong […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 50 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 50 : 鬥富大香燭, 不如救苦貧, 供桌擺豬羊, 不懂神仙心 。Dou Fu Da Xiang Zhu, Bu Ru Jiu Ku Pin, Gong Zhuo […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 49 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 49 : 寺廟神行宮, 禮儀要簡明, 祈求靠誠心, 供品少也靈 。Si Miao Shen Xing Gong, Li Yi Yao Jian Ming, Qi Qiu […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 48 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 48 : 生活極正常, 振作做好人, 高樓從底起, 修道可安心 。Sheng Huo Ji Zhen Chang, Zhen Zuo Zuo Hao Ren, Gao Luo […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 47 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 47 : 富貴如鮮花, 風雪卻無情, 花開有時日, 學道求神定 。Fu Gui Ru Xian Hua, Feng Xue Que Wu Qing, Hua Kai […]
December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 46 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 46 : 天庭有天理, 凡間有註定, 尋得學道法, 霉運可澄清 。Tian Ting You Tian Li, Fan Jian You Zhu Ding, Xun De […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 45 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 45 : 豫知天下事, 神仙隱身形, 修道學道法, 福運倍常人 。Yu Zhi Tian Xia Shi, Shen Xian Yin Shen Xing, Xiu Dao […]