December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 52

道德经 Dao De Jing, Bab 52 天下有始 (TIAN XIA YOU SHI)ALAM SEMESTA INI ADA PENCIPTANYA Kalimat Asal :天下有始, 以为天下母。既得其母, 以知其子 ; 既知其子, 复守其母, 没身不殆。塞其兑, 闭其 门, […]
December 3, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 51

道德经 Dao De Jing, Bab 51 是谓玄德 (SHI WEI XUAN DE)MAKNA BUDI LUHUR YANG MAHAMULIA Kalimat Asal :道生之, 德畜之, 物形之, 势成之, 是以万物莫 不尊道而贵德。道之尊, 德之贵, 夫莫之命而常 自然。故道生之, […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 50

道德经 Dao De Jing, Bab 50 出生入死 (CHU SHENG RU SI)LAHIR DAN MENINGGAL Kalimat Asal :出生入死。生之徒, 十有三, 死之徒, 十有三, 人之 生, 动之死地亦十有三。夫何故 ? 以其生生之厚。(Chu Sheng Ru […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 49

道德经 Dao De Jing, Bab 49 圣人之心 (SHENG REN ZHI XIN)HATI ORANG SUCI Kalimat Asal :圣人无常心, 以百姓心为心。善者吾善之, 不善 者吾亦善之, 德善。信者吾信之, 不信者吾亦信 之, 德信。圣人在天下, 歙歙焉, 为天下浑其心。 百姓皆注其耳目, […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 48

道德经 Dao De Jing, Bab 48 为道日损 (WEI DAO RI SUN)DEMI DAO MAKIN HARI MAKIN KEHILANGAN Kalimat Asal :为学日益。为道日损, 损之又损, 以至于无为, 无为而无不为。取天下常以无事, 及其有事, 不 足以取天下。(Wei Xue […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 47

道德经 Dao De Jing, Bab 47 不行而知 (BU XING ER ZHI)TANPA PERLU BERJALAN SUDAH BISA MENGETAHUI Kalimat Asal :不出户, 知天下。不窥牖, 见天道。其出弥远, 其知弥少。是以圣人, 不行而知, 不见而名, 不为而成。(Bu Chu […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 46

道德经 Dao De Jing, Bab 46 知足常足 (ZHI ZU CHANG ZU)TAHU DIRI MERASA CUKUP AKAN SELALU TERCUKUPI Kalimat Asal :天下有道, 却走马以粪。天下无道, 戎马生于郊。罪莫大于可欲。祸莫大于不知足。咎莫大于欲 得。故知足之足常足矣。(Tian Xia You Dao, […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 45

道德经 Dao De Jing, Bab 45 清静自然 (QING JING ZI RAN)HENING BENING ALAMIAH Kalimat Asal :大成若缺, 其用不弊。大盈若冲, 其用不穷。大 直若屈。大巧若拙, 大辩若讷。躁胜寒, 静胜热, 清静为天下正。(Da Cheng Ruo Que, Qi […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 44

道德经 Dao De Jing, Bab 44 知足不辱 (ZHI ZU BU RU)TAHU DIRI TIDAK AKAN TERHINA Kalimat Asal :名与身孰亲 ? 身与货孰多 ? 得与亡孰病 ? 是故甚 爱必大费, 多藏必厚亡。知足不辱, […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 43

道德经 Dao De Jing, Bab 43 不言之教 (BU YAN ZHI JIAO)PELAJARAN TANPA KATA-KATA Kalimat Asal :天下之至柔, 驰骋天下之至坚。无有入于无间。 吾是以知无为之有益。不言之教, 无为之益, 天 下希及之。(Tian Xia Zhi Zhi Rou, Chi […]