December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 49

道德经 Dao De Jing, Bab 49 圣人之心 (SHENG REN ZHI XIN)HATI ORANG SUCI Kalimat Asal :圣人无常心, 以百姓心为心。善者吾善之, 不善 者吾亦善之, 德善。信者吾信之, 不信者吾亦信 之, 德信。圣人在天下, 歙歙焉, 为天下浑其心。 百姓皆注其耳目, […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 48

道德经 Dao De Jing, Bab 48 为道日损 (WEI DAO RI SUN)DEMI DAO MAKIN HARI MAKIN KEHILANGAN Kalimat Asal :为学日益。为道日损, 损之又损, 以至于无为, 无为而无不为。取天下常以无事, 及其有事, 不 足以取天下。(Wei Xue […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 47

道德经 Dao De Jing, Bab 47 不行而知 (BU XING ER ZHI)TANPA PERLU BERJALAN SUDAH BISA MENGETAHUI Kalimat Asal :不出户, 知天下。不窥牖, 见天道。其出弥远, 其知弥少。是以圣人, 不行而知, 不见而名, 不为而成。(Bu Chu […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 46

道德经 Dao De Jing, Bab 46 知足常足 (ZHI ZU CHANG ZU)TAHU DIRI MERASA CUKUP AKAN SELALU TERCUKUPI Kalimat Asal :天下有道, 却走马以粪。天下无道, 戎马生于郊。罪莫大于可欲。祸莫大于不知足。咎莫大于欲 得。故知足之足常足矣。(Tian Xia You Dao, […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 45

道德经 Dao De Jing, Bab 45 清静自然 (QING JING ZI RAN)HENING BENING ALAMIAH Kalimat Asal :大成若缺, 其用不弊。大盈若冲, 其用不穷。大 直若屈。大巧若拙, 大辩若讷。躁胜寒, 静胜热, 清静为天下正。(Da Cheng Ruo Que, Qi […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 44

道德经 Dao De Jing, Bab 44 知足不辱 (ZHI ZU BU RU)TAHU DIRI TIDAK AKAN TERHINA Kalimat Asal :名与身孰亲 ? 身与货孰多 ? 得与亡孰病 ? 是故甚 爱必大费, 多藏必厚亡。知足不辱, […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 43

道德经 Dao De Jing, Bab 43 不言之教 (BU YAN ZHI JIAO)PELAJARAN TANPA KATA-KATA Kalimat Asal :天下之至柔, 驰骋天下之至坚。无有入于无间。 吾是以知无为之有益。不言之教, 无为之益, 天 下希及之。(Tian Xia Zhi Zhi Rou, Chi […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 42

道德经 Dao De Jing, Bab 42 以为教父 (YI WEI JIAO FU)SEBAGAI AWAL AJARAN DAO Kalimat Asal :道生一, 一生二, 二生三, 三生万物。万物负阴而 抱阳, 冲气以为和。(Dao Sheng Yi, Yi Sheng […]
December 2, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 41

道德经 Dao De Jing, Bab 41 道的尊贵(DAO DE ZUN GUI)KEMULIAAN DAO Kalimat Asal :上士闻道, 勤而行之。中士闻道, 若存若亡。下士 闻道, 大笑之, 不笑不足以为道。(Shang Shi Wen Dao, Qin Er Xing Zhi. […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 40

道德经 Dao De Jing, Bab 40 有生于无(YOU SHENG YU WU)ADA BERASAL DARI TIADA Kalimat Asal :反者道之动。弱者道之用。天下万物生于有, 有生于无。(Fan Zhe Dao Zhi Dong. Ruo Zhe Dao Zhi Yong. […]