December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 39

道德经 Dao De Jing, Bab 39 道的根本(DAO DE GEN BEN)DAO SEBAGAI AKAR DARI SEMUANYA Kalimat Asal :昔之得一者 : 天得一以清, 地得一以宁, 神得 以灵, 谷得一以盈, 万物得一以生, 侯王得一以天下贞。(Xi Zhi […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 38

道德经 Dao De Jing, Bab 38 上德与无为(SHANG DE YU WU WEI)BERBUDI LUHUR DAN TANPA PAMRIH Kalimat Asal :上德不德, 是以有德。下德不失德, 是以无德。上 德无为而无以为, 下德为之而有以为。(Shang De Bu De, Shi […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 37

道德经 Dao De Jing, Bab 37 道无为而无不为。(DAO WU WEI ER WU BU WEI) DAO TIDAK BERBUAT TAPI SELALU BERBUAT Kalimat Asal :道常无为, 而无不为。侯王若能守, 万物将自化。 化而欲作, 吾将镇之以无名之樸。无名之樸, […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 36

道德经 Dao De Jing, Bab 36 物极必反 (WU JI BI FAN)TERLALU MAKSIMAL PASTI AKAN BERBALIK ARAH Kalimat Asal :将欲翕之, 必固张之。将欲弱之, 必固强之。将欲废之, 必固兴之。将欲夺之, 必固与之。是谓微明。柔弱胜刚强。鱼不可脱于渊, 国之利器不可以示人。(Jiang Yu Xi […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 35

道德经 Dao De Jing, Bab 35 道的玄妙 (DAO DE XUAN MIAO)KEUNIKAN DAO YANG SAKRAL Kalimat Asal :执大象, 天下往。往而不害, 安平太了与饵, 过 客止。道之出口, 淡乎其无味。视之不足见, 听之 不足闻, 用之不足既。(Zhi Da […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 34

道德经 Dao De Jing, Bab 34 大道的胸襟 (DA DAO DE XIONG JIN)DAO YANG MAHABESAR Kalimat Asal :大道泛兮, 其可左右。万物恃之而生而不辞, 功成不名有, 衣养万物而不为主, 常无欲, 可名于 小。万物归焉而不为主, 可名为大。(Da Dao Fan […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 33

道德经 Dao De Jing, Bab 33 知人者智 (ZHI REN ZHE ZHI)KALAU MAMPU MEMAHAMI SIFAT ORANG LAIN BERARTI PANDAI Kalimat Asal :知人者智, 自知者明。胜人者有力,自胜者强。 知足者富, 强行者有志。不失其所者久, 死而不 亡者寿。(Zhi […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 32

道德经 Dao De Jing, Bab 32 知止不殆 (ZHI ZHI BU DAI)TAHU DIRI AKAN SELAMAT Kalimat Asal :道常无名, 朴虽小, 天下莫能臣也。侯王若能守之, 万物将自宾, 天地相合, 以降甘露, 民莫之令而自均。(Dao Chang Wu Ming, […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 31

道德经 Dao De Jing, Bab 31 有道不处(YOU DAO BU CHU)ORANG YANG MENGERTI DAO TIDAK AKAN MELAKUKANNYA Kalimat Asal :夫惟兵者不祥之器物或恶之, 故有道者不处。(Fu Wei Bing Zhe Bu Xiang Zhi […]
December 1, 2022

道德经 Dao De Jing, Bab 30

道德经 Dao De Jing, Bab 30 以道佐主 (YI DAO ZUO ZHU)MENDUKUNG PEMIMPIN DENGAN HUKUM DAO Kalimat Asal :以道佐人主者, 不以兵强天下。其事好还。师之 所处, 荆棘生焉。大军之后, 必有凶年。(Yi Dao Zuo Ren Zhu […]