December 14, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 46 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 46 : 天庭有天理, 凡間有註定, 尋得學道法, 霉運可澄清 。Tian Ting You Tian Li, Fan Jian You Zhu Ding, Xun De […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 45 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 45 : 豫知天下事, 神仙隱身形, 修道學道法, 福運倍常人 。Yu Zhi Tian Xia Shi, Shen Xian Yin Shen Xing, Xiu Dao […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 44 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 44 : 神法恰如電, 肉眼睛無形, 求證用導引, 人人具道心 。Shen Fa Qia Ru Dian, Rou Yan Du Wu Xing, Qiu Zheng […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 43 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 43 : 修道煉正法, 救人出迷津, 毀謗招兇煞, 胡言是蠢人 。Xiu Dao Lian Zhen Fa, Jiu Ren Chu Mi Jin, Hui Bang […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 42 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 42 : 生存有競爭, 天機日日新, 修道非消極, 消極誤國民 。Sheng Cun You Jing Zheng, Tian Ji Ri Ri Xin, Xiu Dao […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 41 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 41 : 身心三合一, 識神動神並, 元神得罡氣, 邪魔不能侵 。Shen Xin San He Yi, Shi Shen Dong Shen Bing, Yuan Shen […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 40 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 40 : 學道分次第, 尋師傳導引, 無師求其次, 靜坐勉可行 。Xue Dao Fen Ci Di, Xun Shi Chuan Dao Yin, Wu Shi […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 39 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 39 : 善行即功德, 仔細應分清, 孝順須及早, 好果源好因 。Shan Xing Ji Gong De, Zi Xi Ying Fen Qing, Xiao Shun […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 38 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 38 : 子孫做功德, 上代喜歡心, 奢華焚靈屋, 癡心愚妄人 。Zi Sun Zuo Gong De, Shang Dai Xi Huan Xin, She Hua […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 37 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 37 : 神仙皆寶像, 靈秀要認清, 塑畫成歪醜, 得罪諸神明 。Shen Xian Jie Bao Xiang, Ling Xiu Yao Ren Qing, Su Hua […]