December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 36 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 36 : 更求身心健, 雙修壽可延, 求神進一步, 修道更有緣 。Geng Qiu Shen Xin Jian, Shuang Xiu Shou Ke Yan, Qiu Shen […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 35 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 35 : 道高獲神法, 異能顯超凡, 求財循正軌, 學道善先行 。Dao Gao Huo Shen Fa, Yi Neng Xian Chao Fan. Qiu Cai […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 34 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 34 : 修道不護身, 神仙見之煩, 穴洞無神在, 積德高道行 。Xiu Dao Bu Hu Shen, Shen Xian Jian Zhi Fan, Xue Dong […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 33 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 33 : 神仙你能請, 可以解疑難, 福祿有神賜, 何須通深山 。Shen Xian Ni Neng Qing, Ke Yi Jie Yi Nan Fu Lu […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 32 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 32 : 修道不明道, 終生亦等閑, 何處問神仙, 舉頭三尺間 。Xiu Dao Bu Ming Dao, Zhong Sheng Yi Deng Xian, He Chu […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 31 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 31 : 道為真實道, 言虛悟道難, 富貴人所欲, 修道脫窮艱 。Dao Wei Zhen Shi Dao, Yan Xu Wu Dao Nan. Fu Gui […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 30 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 30 : 養生無秘訣, 人生要進取, 修道樂神仙, 迷途應早回 。Yang Sheng Wu Mi Jue, Ren Sheng Yao Jin Qu, Xiu Dao […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 29 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 29 : 古猿偶聰穎, 久修神提攜, 原人再修道, 進化至末期 。Gu Yuan Ou Cong Ying, Jiu Xiu Shen Ti Xie, Yuan Ren […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 28 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 28 : 無物不陰陽, 玄理即哲理, 天人合一意, 神說兼技藝 。Wu Wu Bu Yin Yang, Xuan Li Ji Zhe Li, Tian Ren […]
December 13, 2022

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 27 :

太上老君真經 Thay Shang Lao Jun Zhen Jing, Kalimat 27 : 福由心田轉, 相由心中起, 將相本無種, 善念藏心地 。Fu You Xin Tian Zhuan, Xiang You Xin Zhong Qi, Jiang Xiang […]